Klantenzone

Arbeidsongevallenverzekering

Boek hier je vrijblijvende kennismaking

Arbeidsongevallenverzekering

Een arbeidsongeval kan iedereen overkomen, ongeacht het type werk dat wordt uitgeoefend.

Om werknemers en werkgevers te beschermen tegen de financiële gevolgen van dergelijke ongevallen, is de arbeidsongevallenverzekering in België in het leven geroepen. Deze verzekering biedt een cruciale vorm van sociale bescherming en is een verplichte voorziening voor alle werkgevers die personeel in dienst hebben.

Alvorens je iemand in dienst mag nemen, moet je arbeidsongevallenverzekering in orde zijn. Wat verzekerd moet worden, is wettelijk vastgelegd.

Arbeidsongevallen verzekering

Verantwoordelijkheid als werkgever

In België zijn werkgevers wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor al hun werknemers, ongeacht het type werk dat wordt verricht of de duur van de tewerkstelling. Deze verplichting geldt ook voor personen met een studentencontract, interimcontract of deeltijds contract.

De werkgever is verantwoordelijk voor het afsluiten van de arbeidsongevallenverzekering en moet de premies betalen. Deze verzekering dekt niet alleen de medische kosten die voortvloeien uit een arbeidsongeval, maar biedt ook een vergoeding voor arbeidsongeschiktheid en eventueel overlijden als gevolg van het ongeval.

Het is belangrijk om op te merken dat de arbeidsongevallenverzekering geen invloed heeft op de aansprakelijkheid van de werkgever voor nalatigheid of gebrekkige veiligheidsmaatregelen. Je kan als bestuurder aansprakelijk gesteld worden als er geen arbeidsongevallenverzekering is of in geval van ernstige nalatigheid. Lees meer over de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Wat is een arbeidsongeval?

Een arbeidsongeval wordt in de wet gedefinieerd als een ongeval dat zich voordoet tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en dat een letsel veroorzaakt. Dit omvat zowel ongevallen die zich voordoen op de werkplek als ongevallen die onderweg naar of van het werk gebeuren.

Om als arbeidsongeval te worden beschouwd, moet het ongeval aan drie essentiële voorwaarden voldoen:
• Het ongeval moet een plotselinge gebeurtenis zijn die een letsel veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld een val, een snijwond, een verbranding of een andere vorm van lichamelijk letsel zijn.
• Het ongeval moet plaatsvinden tijdens de uitoefening van de werkzaamheden of terwijl de werknemer op de baan is in het kader van zijn of haar functie.
• Het ongeval moet een lichamelijk letsel veroorzaken. Hierbij kan het zowel om tijdelijke als blijvende lichamelijke schade gaan.

Interessant is dat je ook je bedrijf of vzw als derde kan opnemen in de polis. Zo zijn alle bestuurders beschermd voor fouten tegen de eigen vennootschap of vereniging.

Wat dekt de arbeidsongevallenverzekering?

De arbeidsongevallenverzekering voorziet in verschillende vormen van dekking, afhankelijk van de ernst van het letsel en de gevolgen voor de werknemer. De belangrijkste vormen van dekking zijn:
Medische kosten: De verzekering vergoedt de medische kosten die voortvloeien uit het arbeidsongeval, zoals ziekenhuisopname, medicatie en medische behandelingen.
Arbeidsongeschiktheid: Indien de werknemer tijdelijk arbeidsongeschikt is als gevolg van het ongeval zal de verzekering een vervangingsinkomen uitkeren. Dit is meestal een percentage van het loon dat de werknemer zou hebben verdiend als hij of zij niet arbeidsongeschikt was geworden.
Permanente invaliditeit: In sommige gevallen kan het arbeidsongeval leiden tot blijvende invaliditeit. De verzekering voorziet in een eenmalige vergoeding op basis van de graad van invaliditeit.
Overlijden: Als een arbeidsongeval leidt tot het overlijden van de werknemer zal de verzekering een vergoeding uitkeren aan de nabestaanden.

Hoe moet je een arbeidsongeval aangeven?

Wanneer een arbeidsongeval zich voordoet, is het van cruciaal belang om het ongeval onmiddellijk te melden aan de werkgever. De werkgever moet vervolgens de nodige stappen ondernemen om het ongeval aan te geven bij de arbeidsongevallenverzekeraar.

De werknemer moet een medisch attest laten invullen door een arts om de aard en de ernst van het letsel vast te stellen. Dit attest moet samen met een gedetailleerde aangifte van het ongeval worden ingediend bij de verzekeraar.

Discussies en procedures

In sommige gevallen kan er discussie ontstaan over de vraag of het letsel al dan niet het gevolg is van een arbeidsongeval. Als er onenigheid is tussen de werknemer, de werkgever en/of de verzekeraar kan het nodig zijn om een gerechtelijke procedure op te starten.

Wanneer er een geschil ontstaat, kan de werknemer het best een beroep doen op juridische bijstand om zijn of haar rechten te beschermen. Het is belangrijk om te weten dat de rechtsbijstandverzekering in België meestal ook dekking biedt voor dergelijke geschillen.

Preventie van arbeidsongevallen

Hoewel de arbeidsongevallenverzekering werknemers en werkgevers beschermt, is het voorkomen van ongevallen natuurlijk de beste aanpak. Werkgevers zijn wettelijk verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving en om de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen. Werknemers moeten ook alert zijn op mogelijke gevaren en veiligheidsvoorschriften naleven.

Er moeten risicoanalyses worden uitgevoerd om potentiële gevaren te identificeren en passende maatregelen te nemen om het risico op ongevallen te minimaliseren. Het bevorderen van een veiligheidscultuur op de werkvloer kan helpen om het aantal arbeidsongevallen te verminderen.

Maatwerk

Hoewel de arbeidsongevallenverzekering en haar dekkingen wettelijk geregeld zijn, is het toch voor elk bedrijf maatwerk. Want wat met werknemers die regelmatig naar het buitenland moeten? Wat met telewerk? Wat met de samenwonende partner als de werknemer overlijdt ten gevolge van een arbeidsongeval? Wat met personeelsleden die meer verdienen dan het wettelijk plafond?

Wij helpen je graag met het op maat maken van deze verzekering. Contacteer ons voor meer informatie.