Klantenzone
Home » Rechtsbijstand  »  Wat houdt verjaring bij rechtsbijstand in?

Wat houdt verjaring bij rechtsbijstand in?

Verjaring is op veel situaties van toepassing en wordt ook gebruikt binnen het verzekeringsrecht. Het is een wettelijke term die betekent dat je binnen een bepaalde periode moet handelen, dus voordat de verjaringstermijn verstreken is, anders wordt je vordering afgewezen.

Binnen het verzekeringsrecht, onder andere dus bij rechtsbijstand, geldt er een verjaringstermijn van drie jaar. Dit wordt beschreven in artikel 88 van de wet van 4 april 2014 betreffende verzekeringen.

Als je dus beroep wilt doen op je rechtsbijstandverzekering, dan moet je dit binnen de drie jaar doen vanaf de dag van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot een vordering.

Juridische crisis

“De dag van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot een vordering” wordt de juridische crisis genoemd. Interessant om te weten: de juridische crisis valt niet noodzakelijk samen met de datum van het schadegeval. Immers, je hebt niet per se je rechtsbijstand nodig bij een schadegeval.

Voor de juridische crisis wordt rekening gehouden met het moment waarop jij als verzekerde kan weten dat je een beroep moet doen op je rechtsbijstand. Dit is vrij subjectief en wordt geval per geval bepaald.

Belangrijk is dus dat je zo snel mogelijk en binnen de drie jaar je verzekeraar op de hoogte brengt van jouw aanvraag tot rechtsbijstand om een automatische weigering van je vordering te voorkomen.

Waarom is er een verjaringstermijn?

Er zijn een aantal redenen waarom er een verjaringstermijn bestaat voor de rechtsbijstandverzekering:
1. Voorkomen dat belangrijke documenten en bewijsstukken verdwijnen, wijzigen of aangetast worden.
2. Voorkomen dat het geschil niet meer minnelijk geregeld kan worden. Wettelijk gezien mag je verzekeraar namelijk proberen het geschil buiten een gerechtelijke procedure op te lossen in jouw voordeel.
3. Voorkomen dat de verzekeraar in financiële problemen komt. De verzekeraar bouwt financiële reserves op om de kosten te dekken van huidige en toekomstige claims. Mochten er nog schadegevallen tussenkomen van meer dan drie jaar geleden zou dit een onvoorziene financiële last zijn voor de verzekeraar die dramatische gevolgen zouden kunnen hebben voor alle verzekerden.

Handel op tijd

Een weigering is nooit fijn, maar rationeel gezien is de wettelijke verjaringstermijn van drie jaar lang genoeg om contact op te nemen met je verzekeraar.

Als je niet zeker bent dat je een rechtsbijstandverzekering hebt of dat er rechtsbijstand in je contract zit, neem dan bij de minste twijfel bij een conflictsituatie contact op met je makelaar om hiernaar te polsen.

< Terug naar het blog overzicht